Webhosting serverPakket: Webhosting starter

Heeft u ruimte nodig op internet voor een kleine website en e-mail faciliteit voor uw startende onderneming? Dan is dit het pakket dat het beste binnen uw internetstrategie past.
Specificaties
Webruimte: 50 Mb
Dataverkeer: 1000 Mb
E-mail accounts: 5
Acces: MySQL en PHP
Maak uw keuze
SpecificatiesBestellen

Webhosting serverPakket: Webhosting ervaren

Heeft u een middelgrote website met een forum, fotoalbum of een videospeler en niet al te veel bezoekers? Dan is dit het pakket die het beste aansluit bij uw website en e-mail faciliteit.
Specificaties
Webruimte: 150 Mb
Dataverkeer: 5000 Mb
E-mail accounts: 25
Acces: MySQL en PHP
Maak uw keuze
SpecificatiesBestellen

Webhosting serverPakket: Webhosting professional

Bent u ondernemer die langer bestaat, een website heeft met veel bezoekers en geen genoegen neemt met een kleiner pakket? Dan is dit pakket de aanrader voor uw website en e-mail faciliteit.
Specificaties
Webruimte: 600 Mb
Dataverkeer: 15000 Mb
E-mail accounts: Onbeperkt
Acces: MySQL en PHP
Maak uw keuze
SpecificatiesBestellen

Resellerhosting starterPakket: Reseller starter

Heeft u bijvoorbeeld een projectbureau en meerdere websites onder beheer? Dan kunt u al deze websites met e-mail faciliteit eenvoudig beheren via ons beheersysteem.
Specificaties
Webruimte: 1000 Mb
Dataverkeer: 30000 Mb
Websites: 20
Acces: MySQL en PHP
Maak uw keuze
SpecificatiesBestellen

Resellerhosting professionalPakket: Reseller professional

Heeft u veel websites in beheer of wilt u een hoste onderneming beginnen zonder inverstering? Met dit pakket kunt u eenvoudig de websites en e-mail faciliteit van u of uw klanten verzorgen.
Specificaties
Webruimte: 3000 Mb
Dataverkeer: 50000 Mb
Websites: 50
Acces: MySQL en PHP
Maak uw keuze
SpecificatiesBestellen

Storingen

Op dit moment zijn er geen storingen bekend.

Onderhoud

Momenteel is er geen onderhoud geplant.

Algemene voorwaarden, Versie 1.0, 10-12-2004

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Vcreations wordt gesloten.

1.2. Producten en diensten van Vcreations: de door Vcreations te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

1.3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van Vcreations.

2. Toepasselijkheid

2.1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Vcreations.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Vcreations niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

3.1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Vcreations gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Vcreations schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.

3.2. Een aanbieding of offerte gedaan door Vcreations heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is ingevuld met akkoord met deze voorwaarden (op het web) of schriftelijk is ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door Vcreations; bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de eerste maandvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van Vcreations.

4.2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

4.3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging

5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, en wordt daarna telkens stilzwijgend met 12 maanden verlengt cq er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen.

5.2. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

5.3. Vcreations kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Vcreations niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

5.4. Vcreations kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Vcreations niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

5.5. Vcreations heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

5.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Vcreations het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

  1. opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
  2. opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
  3. opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
  4. opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages, mp3pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

6. Levering en leveringstijd

6.1. Plaatsing van een web site geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

6.2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Vcreations zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.

7. Overmacht

7.1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

7.2. Vcreations is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8. Webruimte / data- emailverkeer

8.1. Het data- emailverkeer is beperkt tot de hoeveelheid dataverkeer dat bij het pakket hoort. Boven de hoeveelheid dataverkeer wordt per 1024MB (1GB) 2.50 euro excl. 19% BTW berekend. In sommige gevallen kan Vcreations vragen om een voorschot.

8.2. De webruimte is beperkt tot de hoeveelheid webruimte dat bij het pakket hoort. Boven de hoeveelheid webruimte wordt per 100MB 2.50 euro excl. 19% BTW berekend.
In sommige gevallen kan Vcreations vragen om een voorschot.

9. Prijzen

9.1. Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

9.2. Vcreations heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

10. Betalingsvoorwaarden

10.1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Vcreations.

10.2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en exclusief eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

10.3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar of per maand vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Vcreations het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden jaarlijks vooraf geïncasseerd.

10.4. Vcreations stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

10.5. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

10.6. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Vcreations kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Vcreations een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

10.7. In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.

10.8. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet aan Vcreations is voldaan.

10.9. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet worden ontvangen, brengt Vcreations een vertragingsbedrag in rekening, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening.

10.10. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Vcreations het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te ristorneren.

10.11. Indien de opdrachtgever aangeeft om zijn/haar pakket te upgrade kan de opdrachtgever op geen enkele manier geld terug vragen. Het resterende bedrag van de betaalde periode van het bestaande pakket zal in korting worden gebracht met het nieuwe pakket.

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de Vcreations site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.

11.2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart Vcreations ter van enige aanspraak.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Het door Vcreations vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Vcreations.

13. Aansprakelijkheid

13.1. Vcreations is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Vcreations weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Vcreations kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Vcreations of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Vcreations.

13.2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Vcreations slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Vcreations voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

13.3. Opdrachtgever vrijwaart Vcreations voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Vcreations.

13.4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Vcreations kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Vcreations is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

13.5. Vcreations is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

13.6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Vcreations mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

13.7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Vcreations. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Vcreations als gevolg daarvan lijdt.

13.8. Vcreations is niet verplicht back-ups te maken van de opdrachtgevers site, hiervoor kan de opdrachtgever ook geen enkele aanspraak doen wanneer hem / haar gegevens verloren gaan. Ook is Vcreations niet aansprakelijk wanneer zij de back-up van de opdrachtgever verloren of kwijt geraakt is.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

14.1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Buitengebruikstelling

15.1. Vcreations heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Vcreations niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Vcreations zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Vcreations kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

16. Reclame

16.1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Vcreations vervalt.

16.2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Vcreations.

16.3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

16.4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

17. Wijziging van de voorwaarden

17.1. Vcreations behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

17.3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

18.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Vcreations en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

18.2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands / Belgische recht van toepassing.

Nieuws Vwebhosting

Nieuws Vcreations

Webhosting soorten

Ontwikkeling

Plaatsen in onze regio

Veel gestelde vragen

Contactgegevens

Vcreations webdesign BV
Einsteinweg 49A
3404 LJ IJsselstein (Utrecht)

Telefoon: (+31) 030 760 30 30
E-mail: info@vcreations.nl